top of page
2G091M5.jpg

K.V.K.K

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

Taraflar, birbirleri hakkında işbu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendikleri, yasal yollarla bilinen ya da bilinecekler dışındaki, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri, bunu yanı sıra birbirleri hakkındaki her türlü bilgi, belge, gözlem, kayıt ve yapılan görüşmeleri gizli bilgi veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç birbirlerinin yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ya da kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuoyuna duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı, işbu sözleşme ve içeriği Taraflarca üçüncü kişilere hiçbir suretle ifşa etmemeyi, herhangi bir başka surette bilgi ve belge aktarması yapılmayacağını ve bu hususların kendi çalışanları, yöneticileri ve danışmanları tarafından da yapılmamasını sağlayacağını ve diğer Taraf’ın uğrayabileceği herhangi bir zararı önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda azami çabayı göstereceğini; söz konusu bilgilerin, tarafları bir araya getiren amaç için bu bilgileri bilmesi gereken çalışanları, yöneticileri ve/veya danışmanları dışında, kendi çalışanlarına ya da iştiraklerine, bağlantılı teşebbüslerine, iş ilişkisinde bulunduğu diğer kişilere ya da herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağını; bu bilgilerin gizliliğinin korunması ve sır olarak tutulması için gerekli tüm önlemlerin alınması için azami çabayı göstermeyi, amacı dışında, gerek kendi işleri için gerekse başkaca hiçbir amaçla kullanmamayı ya da kullandırtmamayı; ilk istem üzerine, bu gizli bilgileri ihtiva eden tüm dökümanı kopyalarıyla birlikte iade veya derhal yok edeceğini; Taraflar arasındaki ticari ilişki nedeniyle edindikleri bilgilerin, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak herhangi bir şekilde kendisine lisans veya benzeri bir hak tesis etmeyeceğini, işbu Sözleşme’nin sona erme tarihinden itibaren bütünüyle gizlilik hükümlerinin yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Taraflar aralarındaki ticari ilişki kapsamında, kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuata uyduklarını ve işbu Sözleşme sona erse dahi uymaya devam edeceklerini ve mevzuatın ihlal edilmesine sebep olmayacaklarını, ilgili mevzuat uyarınca birbirlerine iletebileceği kişisel verilere ilişkin olarak, ilgili kişilerden kişisel verilerinin işlenmesine dair açık rızayı temin edeceğini ve kişisel verilerin toplanması esnasında ilgili kişileri mevzuata uygun şekilde bilgilendirdiklerini taahhüt ve garanti etmektedir.

Taraflar aralarındaki ticari ilişki kapsamında öğrendikleri veya elde ettikleri kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Taraflar, bu tedbirlerin alınmaması dolayısıyla diğer Taraf’a yöneltilebilecek her türlü talepten diğer Taraf’ı beri kılacak ve bu sebeple uğrayabileceği tüm zarar ve kaybı derhal tazmin edecektir.

bottom of page